El, vatten, värme och ventilation

Hushållsel

Du väljer vilket företag som ska leverera el till dig. Energimarknadsinspektionen tillhandahåller den oberoende jämförelsesajten Elpriskollen, där du kan jämföra olika elleverantörer. Elnätsföretag till föreningen är Vattenfall. Elnätsföretag är det företag som ansvarar för själva ledningarna som transporterar elen hem till dig, och går inte att byta.

Bostadens elcentral är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut ska du först ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen.

I elcentralen sitter det en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Samtliga eluttag är anslutna till jordfelsbrytaren.

Samtliga eluttag i lägenheten är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas till jordade uttag. Dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallat Fi-märke.

De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spishäll/ugn, utnyttjas tre faser.

Egna elarbeten och säkerhet i hemmet

Mer och bra information om vad du får göra själv gällande elarbeten samt tips om elsäkerhet i hemmet finns att hämta hos Elsäkerhetsverket.

Viktigt! Ta alltid reda på orsaken till varför jordfelsbrytaren slagit till innan du återställer den. Kontakta fackman om du inte kan hitta felet. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med direkt livsfara! Mer information finns på sidan Skötsel och underhåll – El.

Vatten

Kallvatten ingår i månadsavgiften till föreningen.

Föreningen tillämpar individuell mätning och debitering (IMD) för varmvattenförbrukningen. Det innebär att varje hushåll står sina egna kostnader för varmvatten. Mängden varmvatten som förbrukas mäts och debiteras kvartalsvis utöver avgiften som betalas till föreningen. Detta är ett mer rättvist sätt att fördela kostnaderna på, och ger bättre incitament till lägre miljöpåverkan.

I ett flerbostadshus kan det ibland bli långa ledningsdragningar varpå det kan dröja en lång stund innan vattnet uppnår önskad temperatur vid tappstället. Av säkerhetsskäl har dock varmvattnet en förinställd maxtemperatur.

Avstängningsventiler för kallt och varmt vatten i lägenheten är normalt placerade synligt på rören vid badrumsschaktet. Vid service av tappställen eller apparater, börja alltid med att stänga av vattnet. Avstängningsventilen för diskmaskinen är placerad på diskbänksblandaren. Denna ska vara avstängd då diskmaskinen inte används.

Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska du omgående stänga av vattnet. Ta reda på hur du stänger av vattnet så att du vet var avstängningen sitter om läckage uppstår.

Värme

Bostaden är utrustad med moderna värme- och vattensystem. Dessa är i sig energisnåla och miljöanpassade, men du själv kan också påverka både energiförbrukning och kostnader genom de val du gör.

Husen värms upp av fjärrvärme som aktiveras efter att utomhustemperaturen sjunkit tillräckligt mycket. Eftersom värmen inte ska gå igång för tidigt och därmed orsaka onödiga kostnader kan det i perioder under hösten och våren leda till svårigheter att uppnå rätt inomhustemperatur.

Rumstemperaturen i bostaden regleras med termostatventiler som är placerade på radiatorerna. Dessa är förinställda för att ge en rumstemperatur på cirka 21 grader. Radiatorerna avger därför inte alltid värme även om reglaget skruvats upp. Det är viktigt att termostaten inte täcks för att känselkroppen som ska känna av rumstemperaturen kan läsa av rätt temperatur. Dessutom behöver det vara fritt framför elementen för att värmen ska spridas i lägenheten. Placera därför inte exempelvis en soffa framför ett element.

När rummet inte har något värmebehov stänger termostaten tillförseln av varmvatten. När detta inträffar blir radiatorn varm upptill och kall nedtill, vilket då är fullt normalt.

Ventilation

Ventilationen i bostaden är ett mekaniskt frånluftssystem med frånluftsvärmepump. En frånluftsfläkt, placerad i fläktrummet på vinden, suger ut luften från bostaden via frånluftsventiler som finns placerade i bad, wc, wc/d och kök. I köket sker frånluftsventileringen via spiskåpan. Frisk ersättningsluft tas in via tilluftsdon i ytterväggen bakom radiatorerna i sov- och vardagsrum.

Frånluftsventilerna är injusterade för att skapa en balanserad ventilation. Ändra inte inställningen av dessa då det kan rubba hela ventilationssystemets funktion. Ett ventilationssystem i obalans kan leda till ökade uppvärmningskostnader och i värsta fall till fukt- och mögelskador i våtutrymmen.

Renande filter

Tilluftsdonen, som finns placerade bakom radiatorerna, är utrustade med ett löstagbart filter. Filtret fångar upp medelstora och grövre partiklar som exempelvis pollen. Dessa filter ska bytas cirka en gång per år.

Matlagning och vädring

Vid matlagning kan du öka frånluftsflödet i köket genom att sätta igång köksfläkten ovanför spisen. Fettfiltret i spiskåpan måste rengöras med jämna mellanrum för att luftflödet inte ska försämras.

Upplever du att det inte är tillräckligt sug i köksfläktarna kan du öppna ett fönster i ett annat rum än köket. Öppna inte köksfönstret, gör du det finns det risk att matoset sprids i hela lägenheten. Luften som kommer in genom fönstret gör att det bildas ett övertryck i köket. På grund av detta kan luftcirkulationen runt kåpan störas och luft och matos tryckas ut i resten av lägenheten.

Kondens på energifönster

Fönster med god isoleringsförmåga kan efter flera kalla nätter få kondens på ytterrutans utsida. Orsaken är att glasets utsida ibland blir kallare än uteluften, på samma sätt som framrutan på en bil kan få rimfrost. Kondensen brukar begränsas till fönstrets nederkant och bara uppträda under tidiga morgontimmar, framförallt under senhösten. Sådan kondens är ofarlig och ger inte upphov till skador på fönstret, utan visar snarare att det fungerar. Kondensen brukar försvinna så snart uteluften blir varmare.