Elektricitet och vatten

Hoppa direkt till:

Elektricitet

Elleverantör och elnätsföretag

Du ska ha två avtal för din el. Ett elhandelsavtal med valfri elleverantör, samt ett elnätsavtal med elnätsföretaget Vattenfall Eldistribution. Du faktureras av båda.

Elleverantör (även kallat elhandelsföretag) väljer du själv. På oberoende Elpriskollen kan du jämföra olika elleverantörer. Du behöver inte ha Vattenfall som elleverantör.

Elnätsföretag till föreningen är Vattenfall Eldistribution. Elnätsföretaget äger ledningarna som transporterar elen hem till dig, och går inte att byta. När du ska flytta in, anmäl din inflytt till Vattenfall Eldistribution senast 5 dagar före inflyttningsdagen. Du behöver dessutom teckna avtal med en valfri elleverantör, se ovan. Om du ska flytta ut, anmäl din utflytt till Vattenfall Eldistribution senast 10 dagar före utflyttningsdagen.

När du tecknar avtal med en elleverantör behöver du veta din lägenhets anläggnings-ID. Anläggnings-ID är ett unikt 18-siffrigt nummer som berättar vilken elmätare som tillhör just din lägenhet. Alla elmätare har ett unikt anläggnings-ID, som alltid börjar med 735 999.

Du kan be den tidigare ägaren ta fram lägenhetens anläggnings-ID från en äldre elfaktura. Du kan även prova att kontakta elnätsföretaget Vattenfall Eldistribution (obs, detta är inte den ”vanliga” elleverantören Vattenfall). Elnätsföretaget Vattenfall Eldistribution borde kunna ta reda på ditt anläggnings-ID om du uppger adress och lägenhetsnummer.

Säkringar och jordfelsbrytare

Bostadens elcentral är utrustad med automatsäkringar. Om en säkring löser ut ska du först ta reda på orsaken innan säkringen slås på igen.

I elcentralen sitter det en jordfelsbrytare som har till uppgift att bryta strömmen om det uppstår ett jordfel i någon elektrisk apparat, som därmed riskerar att bli strömförande. Samtliga eluttag är anslutna till jordfelsbrytaren.

Viktigt! Ta alltid reda på orsaken till varför jordfelsbrytaren slagit till innan du återställer den. Kontakta fackman om du inte kan hitta felet. Att använda en elapparat med jordfel kan vara förenat med direkt livsfara!

Kontroll av jordfelsbrytare

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren fungerar. När knappen trycks in ska jordfelsbrytaren lösa ut. Återställ jordfelsbrytaren igen efter kontroll. Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall.

Hur gör man när jordfelsbrytaren löst ut? Följande rekommenderas:
  1. Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder det på en tillfällig störning, obefogad utlösning eller tillfälligt fel. Händer detta däremot upprepade gånger så bör du göra en felanmälan.
  2. Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns det en felkälla någonstans i bostaden. Slå då av alla säkringar i elcentralen.
  3. Slå till jordfelsbrytaren igen. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar återställts finns felet i elcentralen. Kontakta Järntorgets felanmälan. Annars gå till punkt 4.
  4. Återställ nu en säkring i taget till jordfelsbrytaren löser ut på nytt. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som återställdes sist.
  5. Dra ut alla stickpropp anslutna apparater som hör till denna grupp.
  6. Slå därefter till jordfelsbrytaren igen. Löser jordfelsbrytaren ut omedelbart så finns felet i den fasta elinstallationen. Kontakta felanmälan. Annars gå till punkt 7.
  7. Anslut en apparat i taget till uttagen tills jordfelsbrytaren på nytt löser ut. Det är sannolikt att den sist anslutna apparaten är felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera.

Samtliga eluttag i lägenheten är jordade för att öka säkerheten. Använd därför alltid godkända jordade elkontakter. Dubbelisolerade apparater, exempelvis elvisp och hårtork, kan även anslutas till jordade uttag. Dessa apparater är märkta med en dubbelkvadrat, ett så kallat Fi-märke.

De flesta eluttag har enfasanslutning. Till vissa apparater med hög effekt, exempelvis spishäll/ugn, utnyttjas tre faser.

Mer och bra information om vad du får göra själv gällande elarbeten samt tips om elsäkerhet i hemmet finns att hämta hos Elsäkerhetsverket.

Vatten

Kallvatten ingår i den ordinarie medlemsavgiften till föreningen.

För varmvattenförbrukningen tillämpar föreningen individuell mätning och debitering (IMD). Det innebär att varje hushåll står sina egna kostnader för varmvatten. Avgiften adderas till fakturorna för medlemsavgiften som du betalar till föreningen. Faktureringen sköts av SBC, som är föreningens ekonomiska förvaltare.

IMD är ett mer rättvist sätt att fördela kostnaderna på, och ger bättre incitament till lägre miljöpåverkan. Avläsningen av varmvattenförbrukningen utförs av föreningens leverantör Brunata.

I flerbostadshus kan det ibland bli långa ledningsdragningar varpå det kan dröja en lång stund innan vattnet uppnår önskad temperatur vid tappstället. Av säkerhetsskäl har dock varmvattnet en förinställd maxtemperatur.

Avstängningsventiler för kallt och varmt vatten i lägenheten är normalt placerade synligt på rören vid badrumsschaktet. Vid service av tappställen eller apparater, börja alltid med att stänga av vattnet. Avstängningsventilen för diskmaskinen är placerad på diskbänksblandaren. Denna ska vara avstängd då diskmaskinen inte används.

Om bostaden råkar ut för en vattenskada ska du omgående stänga av vattnet. Ta reda på hur du stänger av vattnet så att du vet var avstängningen sitter om läckage uppstår.

Både av säkerhetsskäl och för att garantin ska gälla är det viktigt att anslutning till vatten och avlopp görs på ett riktigt sätt. Installationer måste alltid utföras av behörig installatör.