Garanti och besiktningar

Besiktningen av bostäderna är en process som består av flera delmoment. Nedan följer en kort information som klarlägger de olika stegen. Järntorget Bostad AB och bostadsrättsföreningen, genom dess styrelse, är parter vid de olika besiktningarna.

Förbesiktning

Förbesiktning utförs av opartiska besiktningsmän som utsetts gemensamt av bostadsrättsföreningen och byggentreprenören. Besiktningsmännen kontrollerar eventuella fel och brister, enligt kontraktsutförandet, och noterar i så fall dessa i ett besiktningsprotokoll.

Slutbesiktning

Strax före inflyttning gör besiktningsmannen åter ett besök för så kallad slutbesiktning. Då kontrolleras att de fel och brister som påtalades vid förbesiktningen har rättats till.

Efterbesiktning

Vid behov gör besiktningsmannen ett återbesök för så kallad efterbesiktning. Då kontrolleras att de fel och brister som påtalades vid slutbesiktningen har rättats till.

Garantitid

Under en femårsperiod löper sedan garantitiden. Under denna tid finns rätt att få eventuella funktionsfel åtgärdade, exempelvis fel på värme, ventilation och el. Om fel skulle upptäckas är det viktigt att det omgående anmäls till Järntorget.

Garantibesiktning

Garantibesiktning utfördes mot slutet av 2020, ca 2 år efter godkänd entreprenad.