Felanmälan

Lägenheten

Att äga en bostadsrätt skiljer sig väsentligt från boende i en hyresrätt. I en bostadsrättsförening har bostadsrättshavaren ett mycket större ansvar för att ta hand om sin lägenhet och att själv åtgärda fel och brister. I brf Omnias stadgar framgår att bostadsrättshavaren på egen bekostnad ska hålla lägenheten och tillhörande utrymmen i gott skick. Det gäller även marken, balkongen, terrassen och uteplatsen om sådan ingår i upplåtelsen.

Till lägenheten räknas:

  • lägenhetens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt,
  • lägenhetens inredning, utrustning, ledningar och övriga installationer (se dock nedan om vitvaror samt ljud i stammar),
  • rökgångar,
  • glas och bågar i lägenhetens fönster och dörrar,
  • lägenhetens ytter- och innerdörrar samt svagströmsanläggningar,
  • digital utrustning för bredband, tv och telefoni,
  • det som den blivande bostadsrättshavaren försett lägenheten med vid upplåtelsetillfället.

Det betyder att om t.ex. toaletten inte spolar, eller en dörr inte kan stängas, så är det normalt bostadsrättshavarens ansvar att åtgärda.

Skulle ledningar för avlopp, värme, elektricitet eller vatten vara skadade och behöva repareras så svarar dock bostadsrättshavaren inte för det om föreningen försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänat fler än en lägenhet. Detsamma gäller rökgångar och ventilationskanaler. Kontakta styrelsen i dessa fall. Föreningen svarar även för det ”yttre” underhållet av exempelvis fasader och yttertak. En viss del av medlemsavgiften avsätts för framtida underhåll av gemensamma delar. Företrädare för föreningen ska ges tillträde till lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

Värme, ventilation och el

Vid funktionsfel på värme, ventilation eller el finns en femårig garanti gentemot Järntorget. Du kan använda Järntorgets formulär för att göra gällande sådana fel.

Temperaturen i bostaden regleras med termostatventiler placerade på radiatorerna. Dessa är förinställda för att ge en rumstemperatur på cirka 21 grader. Radiatorerna avger därför inte alltid värme även om reglaget skruvats upp. Rätt temperatur förutsätter att termostaten inte täcks över, så att känselkroppen som ska känna av rumstemperaturen kan läsa av rätt temperatur. Dessutom behöver det vara fritt framför radiatorerna så att värmen kan sprida sig, vilket inte kan ske om exempelvis en soffa placeras framför radiatorerna. Mer information finns här.

Avseende specifikt problem med ljud från rör eller radiatorer, se längre ner på denna sida.

Vitvaror

Vid fel på vitvaror som ursprungligen medföljde lägenheten (mikrovågsugn, kyl & frys, ugn, spis, diskmaskin, tvätt- och torkmaskin), kan en garanti vara tillämplig, kontakta därför BSH på telefon 0771-195 500.

Information om garantin finns i garantibladet. Det finns också ett informationsblad från Siemens med underhållstips och råd.

Internet, tv och telefoni

Vid fel på Internet, tv eller telefoni, kontakta Tele2 på telefon 90 222 (från utlandet +46(0)772-25 25 25). Tele2s webbplats har även driftstatus och felsökningshjälp.

Garage

Vid fel på garageport eller liknande, se rätt kontaktuppgifter på sidan för parkering och garage.

Hiss

Vid fel på hiss, kontakta Kones felanmälan på telefon 0771-50 00 00.

Sopnedkast

Sopnedkasten töms automatiskt två gånger dagligen, en gång på förmiddagen och en gång på kvällen. Skulle ett sopnedkast börja bli fullt, tvinga inte in ytterligare avfall. Det kan orsaka kostsamma stopp. Använd istället ett annat nedkast, din nyckelbricka fungerar till samtliga. Lämna aldrig avfall på marken eftersom det drar till sig råttor.

Är ett nedkast fullt och samma avfall finns kvar efter en tömning, använd kontaktformuläret för att meddela styrelsen.

Ljud i stammar

Några medlemmar i föreningen har upplevt ljud från rören inuti väggarna eller vid lägenhetens radiatorer. Det har beskrivits som ett tickande eller slående ljud. Byggherren Järntorget bedriver ett arbete med att utreda och åtgärda dessa problem. Olika inställningar och tester genomförs i värme- och ventilationssystemet. För att avgöra om åtgärderna får avsedd effekt behöver Järntorget få återkoppling från de lägenheter som har eller haft problem. Detta för att kunna avgöra om problemet löses, om ljuden förändras eller kommer oftare eller mer sällan etc.

Kontakt med Järntorget är möjlig via Järntorgets webbplats. Där kan du fylla i uppgifter om vem du är, vilken förening du tillhör samt för vilken lägenhet ärendet gäller. Om du har möjlighet att spela in och bifoga en ljudupptagning är det positivt.

Akuta jourfel

Vid ”jourfall” efter kontorstid, där felet inte kan vänta till nästkommande arbetsdag, kan Stadens Energiteknik AB kontaktas på telefon 08-29 43 70. Felanmälan efter kontorstid ska endast göras i akuta fall (vattenläckage eller dyl.) eller om särskilda skäl föreligger.

Exempelvis fel eller haveri där det finns risk att följdskador kan uppstå. Alternativt vid andra brådskande fall, exempelvis om värmeanläggningen inte fungerar vintertid.