Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma 2024

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Omnia kallar härmed till

Ordinarie föreningsstämma

Tid Onsdag den 22 maj 2024 kl. 18:30

Plats Vittraskolans matsal, Boplatsvägen 8, 174 41 Sundbyberg

Dagordning

 1. Sammanträdets öppnande
 2. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ombud och biträden (röstlängd)
 3. Val av ordförande på stämman
 4. Anmälan om ordförandens val av sekreterare
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet
 7. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisionsberättelsen
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningen
 11. Beslut i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
 12. Beslut om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust enligt
  fastställd balansräkning
 13. Beslut om arvoden
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor
 16. Val av valberedning
 17. Stämmans avslutande

Ta del av av årsredovisningen här. Om du önskar ett utskrivet exemplar är du välkommen att kontakta styrelsen.

Om föreningsstämmor

Normalt sett ska föreningen hålla föreningsstämma före juni månads utgång varje år. Då samlas föreningens medlemmar för att gemensamt gå igenom årets verksamhet. Styrelsen ska presentera årsredovisning och verksamhetsberättelse. Föreningsstämman ska godkänna styrelsens förvaltning dvs. ge styrelsen ansvarsfrihet.

Varje medlem kan komma med förslag till verksamheter/åtgärder. Förslagen kan skickas till styrelsen fortlöpande under året. De förslag som styrelsen inte kan fatta beslut om, hänskjuts till föreningsstämman och bör då ha kommit in i god tid innan den äger rum. Meddelande om datum för stämman kommer att skickas ut till medlemmarna. Vid stämman väljer föreningen styrelse och revisorer för det kommande året.

En extra föreningsstämma kan också förekomma. Det kan ske om föreningens stadgar ska ändras eller om styrelsen vill ha ett snabbt avgörande i någon speciell fråga. Även en grupp medlemmar (minst 10 procent av alla röstberättigade medlemmar) samt revisorerna kan begära att extra stämma hålls. Vid extra föreningsstämma fattas endast beslut i de ärenden som ligger bakom att stämman utlysts.

Protokoll från föreningsstämmor ska enligt stadgarna vara tillgängliga för medlemmar senast tre veckor efter stämman. Du kan ta del av protokoll från föreningsstämma genom att logga in på SBC Hemma.